KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKAMIZ

Köşebaşı, hizmet sunduğumuz kişiler ve çalışanlarımız başta olmak üzere şirketimiz ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak ilişkili olan tüm gerçek kişilere ait kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamına uygun şekilde işlenerek muhafaza edilmesi için gerekli tüm hassasiyeti göstermektedir. Bu kapsamda, kişisel verileriniz Şirketimizce Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, İlgili Mevzuatın ve Kurul İlke Kararları’ nın çizdiği sınırlar dahilinde hukuka uygun şekilde işlenmekte ve muhafaza edilmektedir.

Şirketimiz tarafından, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, tüm satış kanalları, şirketimizin satış, operasyon ve insan kaynakları departmanları, şubelerimiz, internet sitemiz, şirketimizin tüm birimleri, sosyal ve dijital medya mecraları ve benzeri uygulamalar ile iş ve çözüm ortaklarımız, dijital kaynaklar, danışmanlarımız ve çeşitli kaynaklar vasıtasıyla yazılı, sözlü, elektronik olarak temin edilen kişisel verileriniz, Şirketimiz ile ilişkili olduğunuz müddetçe güncellenerek işlenebilir.

Bu şekilde toplanan kişisel verileriniz, şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerden en yüksek faydanın elde edilmesi için ilgili süreçlerin yönetimi, markamıza olan güvenirliliğin korunması, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yönetimi, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası, müşteri talep ve şikâyetlerinin takibi, müşterilerin finansal risklerinin tespitine yönelik faaliyetler yapılması, finans ve muhasebe işlerinin takibi, hukuki iş ve işlemlerin takibi, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, iş faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik/yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması amacıyla gerekli faaliyetlerin yürütümü, kurumsal iletişim faaliyetleri süreçleri, şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin yönetimi, şirket operasyonlarının güvenliğinin temini, stratejik planlama faaliyetlerinin icrası, üretim ve operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası, ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, ürün ve/veya hizmetlerin satış süreçlerinin yürütülmesi, verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması, yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi ve ilgili mevzuatlardan doğan yükümlülüklerimizi layıkıyla yerine getirebilme amaçları ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Kişisel Verilerin İşlenmesi hükümlerine uygun amaç ve şekilde Şirketimizce işlenecektir.

Kişisel verileriniz, mevcut mevzuata uygun şekilde, mevcut yürürlükteki tüm mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlarla, bunlarla sınırlı olmamak üzere Şirketimiz hissedarları, doğrudan/dolaylı yurt içi/yurt dışı iştirakleri, şirketimizin faaliyetlerini yürütmek için hizmet aldığı, işbirliği yaptığı, kurum/kuruluşlar, kişilerle ve yurt içi/yurt dışı bankalar ve kredi kurumları ile paylaşılabilir veya bu kişilere aktarılabilir. Ayrıca, mevzuat gereği, çalışanlarımızın, kamunun güvenliğini sağlamak amacıyla, adli kovuşturma, mahkeme ilamı veya bir yasal süreci yerine getirmek amacıyla bilgilerinizi paylaşabiliriz. Bu aktarımlarda kişisel verileriniz gerektiği şekilde korunması için Şirketimizce gerekli tüm tedbirler alınacaktır.

Şirketimiz, bize sağladığınız kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem vermektedir. Bu doğrultuda, kişisel verilerinize yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korumak için gerekli teknik ve idari olarak tüm güvenlik önlemlerini almaktayız.

Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olması kişisel verilerin işlenme şartları açısından önemlidir. Bu nedenle Şirketimiz ile paylaştığınız kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde veya Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki şartlarda verilerinizin silinmesini veya yok edilmesi talebiniz olduğunda bunu yazılı olarak şirketimize bildirmenizi rica ederiz.

Aynı zamanda 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca kendinizle ilgili olarak şirketimize yazılı olarak başvuru yaparak;

a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilir,

b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep edebilir,

c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilir,

ç) yurt içinde ve/veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir,

d)kişisel verilerinizi eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteyebilir,

e) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini ve/veya yok edilmesini isteyebilir,

 f) d) ve e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteyebilir,

g) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir,

ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Bu kapsamda oluşturulmuş ve   linke tıklayarak edinebileceğiniz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başvuru formunu doldurup imzalayarak formu kimliğinizi ve imzanızı tespit edici belgelerle aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak şirketimize iletebilirsiniz.

Köşebaşı iletişim bilgileri;

Caferağa Mah,

Dr. Esat Işık Cad. No: 50 A/B

Kadıköy / İstanbul

KVKK İzin / Onay Formu

REZERVASYON